“ஊடக கலந்தாய்வு: உரிமைகளும், பொறுப்புகளும்” என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தின் புகைப்படங்கள்.

0
706

“ஊடக கலந்தாய்வு: உரிமைகளும், பொறுப்புகளும்” என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தின் புகைப்படங்கள்.