கலகம் இதழ் சார்பாக 2014ஆம் ஆண்டின் “காட்சி ஊடகத்தின் சிறந்த செயல்பாட்டாளர்கள் விருது” மாற்றத்திற்கான ஊடகவியலாளர்கள் மையத்தின் தோழர்கள் தமிழரசன், நெல்சன் சேவியர் மற்றும் மகா.தமிழ் பிரபாகரனுக்கு வழங்கப்பட்டது.

0
740

14