அனைத்துக்கட்சி பிரதிநிதிகளும் கலந்துகொண்ட “கருத்து சுதந்திர ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான கண்டனக் கூட்டம்”

0
688

_MG_7724_MG_7755 - Copy_MG_7741_MG_7658_MG_7657_MG_7682_MG_7690_MG_7708_MG_7691_MG_7694_MG_7773_MG_7767_MG_7774_MG_7784_MG_7769_MG_7797_MG_7822_MG_7834_MG_7778_MG_7808_MG_7813_MG_7840_MG_7845_MG_7849_MG_7795_MG_7847_MG_7874_MG_7869_MG_7867_MG_7880_MG_7860_MG_7891_MG_7826_MG_7954_MG_7897_MG_7923_MG_7862_MG_7964_MG_7934_MG_7970_MG_7959_MG_7955_MG_7976_MG_8010_MG_7992_MG_8026_MG_8021_MG_8028_MG_8000_MG_7998